• Chứng nhận đại lý chính thức của Mitsubishi Cleansui

Đại lý chính thức

 

- Giấy chứng nhận

 

Chứng nhận đại lý

 

  • CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

JIS Q 9001:2008

JIS Q 9001:2008 (ISO 9001:2008) & JIS Q 14001:2004 (ISO 14001:2004)

JFRL

JFRL

NSF

NSF

 

  • CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Bộ y tế viện Pasteur

Bộ y tế viện Pasteur

Chứng nhận viện Pasteur

Chứng nhận viện Pasteur đối với CSP801E

 

Đăng bình luận